31/03/2023
Loạt yếu tố phân tích điểm chấp

Loạt yếu tố phân tích điểm chấp (3): Phương pháp và định vị loại điểm chấp (Phần 2)

Phân tích các loại handicap theo xác suất
Chuyên mục kiến ​​thức tỷ lệ cược đã từng nói rằng xác suất là một yếu tố quan trọng hạn chế tỷ lệ cược. Tỷ lệ cược châu Á là một phần mở rộng của tỷ lệ cược châu Âu và quá trình chuyển đổi tỷ lệ cược cũng liên quan chặt chẽ đến xác suất thắng, hòa và thua. Do đó, có thể hiểu rằng xác suất và tỷ lệ chấp có thể hoán đổi cho nhau, xác suất thắng chính càng lớn thì nên mở tỷ lệ chấp càng lớn, ví dụ tỷ lệ thắng chính là 52% thì tỷ lệ chấp tương ứng nên là Bán cầu nước thấp hoặc nửa/một nước cao. Nếu xác suất thắng chính thấp, tỷ lệ chấp tương ứng sẽ tương đối nông, ví dụ: nếu tỷ lệ thắng chính là 39%, tỷ lệ chấp tương ứng phải bằng phẳng/nửa đầy hoặc hòa thấp. Trước khi thiết kế loại điểm chấp, trước tiên chúng ta phải tính toán giá trị chuyển đổi dựa trên xác suất, mà chúng ta có thể gọi là “giá trị chuyển đổi loại điểm chấp”. Công thức cụ thể như sau:

Giá trị quy đổi loại kèo = tỷ lệ thắng chính ÷ (xác suất hòa + xác suất thắng đội khách)

Ví dụ: nhà thắng 50%, hòa 30%, khách thắng 20% ​​Cách tính như sau:

50%÷(30%+20%)=1

Vì vậy, giá trị thu được của 1 nên tương ứng với điểm chấp nào? Theo xác suất, chúng ta có thể nhận được công thức tính toán tỷ lệ chấp thô tương ứng như sau.

Giá trị chuyển đổi loại xác suất và điểm chấp

  1. Tỷ lệ chấp hòa…phạm vi tỷ lệ thắng là 35%~39%…giá trị chuyển đổi của loại tỷ lệ chấp nhỏ hơn 0,65

Ví dụ: lấy tỷ lệ thắng chính cao nhất trong khoảng này là 39%, và xác suất thắng là 61% được chia (100%-39%).

Giá trị chuyển đổi=39%÷61%=0,64

Nếu giá trị chuyển đổi thu được nhỏ hơn 0,65, thì điểm chấp tương ứng là hòa. Nếu nó được chuyển đổi thành tỷ lệ cược, giá trị càng gần 0,65 thì tỷ lệ cược càng thấp. Ví dụ: giá trị 0,64 tương ứng với tỷ lệ hòa cực thấp và nếu được chuyển đổi theo giá trị tối thiểu, nó tương ứng với tỷ lệ hòa cực cao. Nếu tỷ lệ cược chấp thực tế không khớp với nó. Nó được coi là loại chấp không phù hợp.

  1. Hòa/Chấp bán cầu… Phạm vi tỷ lệ thắng là 39%~47%… Giá trị chuyển đổi của loại chấp nhỏ hơn 0,90

Ví dụ: lấy tỷ lệ thắng chính cao nhất trong khoảng này là 47%, và xác suất thắng là 53% bị loại trừ.

Giá trị chuyển đổi=47%÷53%=0,89

Nếu giá trị chuyển đổi thu được nhỏ hơn 0,90, thì điểm chấp tương ứng là cố định/nửa. Nếu nó được chuyển đổi thành tỷ lệ cược, giá trị càng gần 0,90 thì tỷ lệ cược càng thấp. Ví dụ: giá trị 0,89 tương ứng với tỷ lệ cược cực thấp bằng phẳng/một nửa và nếu được chuyển đổi theo xác suất thấp nhất, nó tương ứng với tỷ lệ cược bằng phẳng/cao một nửa. Nếu tỷ lệ cược chấp thực tế không khớp với nó, thì sẽ được coi là loại chấp không khớp. Ví dụ, Osasuna VS Santander, xác suất thắng chính là 41,10%, xác suất hòa là 28,25%, xác suất thắng trên sân khách là 30,65%. có thể đạt được là 0,71 và loại điểm chấp phải là hòa/nửa nước cao, Thị trường ban đầu thực tế là 0,98 bằng phẳng/nửa 0,87.

  1. Cược chấp bán cầu…phạm vi tỷ lệ thắng là 46%~53%…giá trị chuyển đổi của loại chấp là khoảng 1,00

Ví dụ: lấy tỷ lệ thắng chính cao nhất trong khoảng này là 53% và xác suất thắng là 47% để chia.

Giá trị chuyển đổi=53%÷47%=1,13

Nếu giá trị chuyển đổi thu được lớn hơn 1, thì điểm chấp tương ứng là điểm chấp bán cầu. Nếu nó được chuyển đổi thành tỷ lệ cược, càng gần 1 hoặc lớn hơn, tỷ lệ cược càng thấp. Ví dụ: giá trị 1,13 tương ứng với mực nước cực thấp ở bán cầu và thậm chí có thể được mở thành một nửa/một mực nước cực cao, nếu chuyển đổi theo xác suất thấp nhất, tỷ lệ cược cho mực nước cao ở bán cầu. Nếu tỷ lệ cược chấp thực tế không khớp với nó, thì sẽ được coi là loại chấp không khớp.

  1. Cược chấp bán cầu/1 bàn…tỷ lệ thắng là 53%~60%…giá trị chuyển đổi của loại chấp là khoảng 1,5

Ví dụ: Lấy tỷ lệ thắng chính cao nhất là 56% trong khoảng này, và xác suất thua 44% được chia:

Giá trị chuyển đổi=60%÷40%=1,5

Nếu giá trị chuyển đổi thu được bằng 1,5, thì tỷ lệ chấp tương ứng là một nửa/một hiệp. Nếu nó được chuyển đổi thành tỷ lệ cược, càng gần 1,5 hoặc lớn hơn, tỷ lệ cược càng thấp. Ví dụ: giá trị 1,6 tương ứng với một nửa/một mức nước cực thấp và thậm chí có thể được mở thành một quả bóng nước cao, nếu được chuyển đổi theo xác suất thấp nhất, nó tương ứng với một nửa/một mức nước cao. Nếu tỷ lệ cược chấp thực tế không khớp với nó, thì sẽ được coi là loại chấp không khớp.

  1. Cược chấp một bàn…tỷ lệ thắng khoảng 61%~68%…giá trị chuyển đổi của loại chấp là khoảng 2,00

Ví dụ: lấy tỷ lệ thắng chính cao nhất trong khoảng này là 68%, xác suất thắng là 32% chia:

Giá trị chuyển đổi=68%÷32%=2,13

Nếu giá trị chuyển đổi thu được lớn hơn 2,00 một chút, thì tỷ lệ chấp tương ứng là tỷ lệ chấp một bàn. Nếu nó được chuyển đổi thành tỷ lệ cược, thì càng gần 2,00 hoặc lớn hơn, tỷ lệ cược càng thấp. Ví dụ: giá trị 2,2 tương ứng với một quả bóng nước cực thấp, thậm chí có thể mở ra thành một quả bóng/nửa quả bóng nước siêu cao, nếu quy đổi theo xác suất thấp nhất thì tương ứng với một quả bóng nước cao. Nếu tỷ lệ cược chấp thực tế không khớp với nó, thì sẽ được coi là loại chấp không khớp.